KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst- („Sl. glasnik USK“, br. 24/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4311/2018 od 12.07.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14. 06. 2018. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ
za upis studenata u I godinu Prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na fakultete
Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini

Konkurs / Natječaj za upis u I godinu I ciklusa studija u drugom upisnom roku u akademskoj 2018/2019 godini otvoren je u periodu od 16. 07. 2018. do 21. 09. 2018. godine.
Prijave po raspisanom Konkursu/Natječaju zaprimat će se na fakultetima Univerziteta u Bihaću u periodu od 16. 07. do 20. 07. 2018. godine i od 27. 08. do 21. 09. 2018. godine.
Fakulteti koji organizuju prijemni ispit, obavezni su raspored i satnicu koju će utvrditi uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita oglasiti na svojoj oglasnoj ploči.

OPŠTE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2018/2019 kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i
kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.
Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanje rezultata prijemnog ispita na Fakultetu Univerziteta u Bihaću na kojem je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Preliminarnu listu kandidata sa rang listom objaviće fakulteti putem svojih oglasnih ploča.
Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na Konkurs,
  2. Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u
    četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji
    srednju školu nisu završili u BiH
  3. Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Od akademske 2018/2019 godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni
kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve Fakultete Univerziteta u Bihaću koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen naknadni KONKURS/NATJEČAJ. Pravo učešća na konkursu/natječaju i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu/natječu prvi put za upis na fakultete Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati koji su se na  KONKURSU/NATJEČAJU prijavili u ranijem roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Upis primljenih kandidata će se obaviti na fakultetima u vremenu i po rasporedu objavljenom na oglasnim pločama fakulteta.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u I godinu (I ciklusa) objaviće se na WEB stranici Univerziteta u Bihaću/ organizacionih jedinica.
Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini izvršit će se kako slijedi:

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu I ciklusa studija predaju se na fakultete u periodu od 16. 07. do 20. 07 i od 27. 08. do 21. 09. 2018. godine svakim radnim danom na adresu Fakulteta navedenu u tekstu ispod

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Ul. Luke Marjanovića bb

77 000 Bihać

Telefon: 037 229 880 i 229 850

Puni tekst konkursa/natječaja

Rektor:
Prof.dr. Fadil Islamović