Dopunsko obrazovanje (PPDM)

Program dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja organizira

se i izvodi za polaznike koji nisu završili nastavničke škole ili fakultete, a žele se dopunski

osposobljavati za obavljanje odgojno-obrazovnog rada u ustanovama odgoja i obrazovanja.

 

Dopunsko obrazovanje se stječe iz četiri oblasti: pedagoška, psihološka, didaktička i

metodička, a odvija se kroz predavanja, konsultacije i obavljanje metodičke prakse, nakon

čega se vrši pismena i usmena provjera znanja.

 • PEDAGOŠKA OBLAST

 

Teme iz pedagoške oblasti obuhvataju sadržaje temeljnih pedagoških pitanja odgoja i

obrazovanja, odgojnih područja, društveno-historijskih dimenzija odgoja, kao i temeljna

znanja iz historijskog razvoja pedagoške teorije i prakse.

 

Tematski izbor sadržaja edukacije izvršen je uz uvažavanje Osnovnog cilja ovog vida

dopunskog obrazovanja, a koji obuhvata stjecanje osnovnih pedagoških znanja, neophodnih u

daljem profesionalnom osposobljavanju za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Teme:

 • Pedagogija kao nauka, sistem pedagoških nauka
 • Historijski aspekti razvoja komponenti odgoja i obrazovanja
 • Odgoj kao središnjii faktor u razvoju ličnosti
 • Problemi suvremenog obrazovanja
 • Opća načela odgojnog rada
 • Područja realizacije zadataka odgoja
 • Obiteljski odgoj, vidovi saradnje porodice i škole, saradnja i partnerstvo
 • Slobodno vrijeme mladih, značaj, način organizovanja i korištenja
 • Slobodno vrijeme mladih, način organizovanja i korištenja
 • Predškolski odgoj
 • Specijalna pedagogija kao pedagoška nauka (teorijsko – historijski aspekti, inkluzija)
 • Odgoj u domovima
 • Tjelesni odgoj
 • Intelektualni odgoj
 • Estetski odgoj
 • Moralni odgoj
 • Radni odgoj
 • Ekološki odgoj i obrazovanje
 • Uvod u metodologiju pedagogije
 • Projekat istraživanja
 • Postupci i instrumenti prikupljanja podataka
 • Postupci i instrumenti procjenjivanja i prosuđivanja

 

 • PSIHOLOŠKA OBLAST

 

S obzirom na raspoloživi fond nastavnih sati, teme iz oblasti psihologije su planirane

tako da se na što adekvatniji način zastupe programski sadržaji iz više psiholoških područja.

Osnovni cilj je da se kandidatima omogući da steknu osnovna znanja iz psihologije potrebna za uspješan rad u odgoju i obrazovanju. Izbor tema uvažavao je potrebu da se je kandidati

upoznaju s osnovnim konceptima i terminologijom psihologije kao nauke. Vodilo se računa

da se zastupe teme koje kandidatima daju mogućnost za stjecanje osnovnih znanja iz ove

oblasti, a doprinose uspješnoj organizciji i izvođenju nastavnog procesa i uspješnom

poučavanju učenika.

 

Nakon odslušanih predavanja, kandidati polažu ispit iz psihologije i to pismeno i usmeno.

Pismeni dio ispita je eliminatoran. Usmeni dio ispita sastoji se od razgovora s kandidatom o

programskim sadržajima iz ove oblasti s težištem na praktičnu primjenu u nastavnom procesu.

 

Teme:

 • Psihologija kao nauka, predmet proučavanja; Psihologijske grane;
 • Metode i tehnike psihologijskih istraživanja;
 • Biološke osnove psiholoških procesa, doživljaja i ponašanja; Osnovna znanja iz

biološke psihologije; nervni/živčani sistem i žlijetde s vanjskim i unutrašnjim

izlučivanjem, funkcije i značaj;

 

 • Psihički procesi: osjeti i percepcija; kognitivni psihčki procesi: pažnja, pamćenje,

mišljenje; mašta (osnovne informacije o psihičkim procesima);

 • Motivacija, motivacioni procesi i učenje; Transfer učenja, značaj i primjena u

nastavnom procesu;

 • Emocije i emocionalni procesi;
 • Ličnost: Sposobnosti, temperament, karakter;

 

 • Učenje kao temelji pojam psihologije obrazovanja; Temeljni uvjeti učenja; Metode

učenja i metode poučavanja;

 • Individualne razlike učenika, njihovo uvažavanje i uspješno poučavanje;(rad s

nadarenim i talentima);

 • Djeca s teškoćama u razvoju i djeca s posebnim potrebama; Tretman, prilagođeni

programi, poučavanje;

 

 • Praćenje napredovanja, vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih znanja; Usmeno i

pismeno provjeravanje znanja. Zadaci objektivnog tipa, priprema i primjena.

Mogućnosti objektivnog mjerenja ishoda poučavanja i znanja učenika. Metrijske

karakteristike testa (samo informativno).

 

 • DIDAKTIČKA OBLAST

 

Sadržaj programa didaktike obuhvata opšti i posebni dio. Opšti dio se bavi antropološko-psihološkim i socio-kulturnim uvjetima i posljedicama odgojno-obrazovnog procesa. Posebni dio izučava uža didaktička pitanja kojima pripadaju: cilj i zadaci odgojno-obrazovnog

procesa, sadržaji i aktivnosti, dinamika odgojno-obrazovnog procesa, socijalni oblici, odgojno-obrazovna ekologija, mediji, te odgojno-obrazovna klima i komunikacija.

 

Teme:

 • Pojam, predmet, definicija i zadaci didaktike
 • Odnos opće pedagogije, didaktike i predmetnih didaktika (metodika)
 • Osnovni didaktički pojmovi (obrazovanje, nastava, učenik, nastavnik,nastavni sadržaji

i materijalno-tehnička osnova nastave)

 • Didaktička pravila (od bližeg ka daljem, od od lakšeg ka težem, od poznatog ka

nepoznatom, od prostog ka složenom

 • Vrste nastave (klasifikacije prema: institucijama, prema sadržaju i prema funkciji)
 • Nastavni plan i program
 • Mastavne metode: metoda usmenog izlaganja, metoda rada na tekstu, metoda pisanih

radova, metoda ilustracije, metoda demonstracije, metoda laboratorijskih radova

 • Nastavni oblici: frontalni oblik rada, grupni oblik rada, individualni oblik rada, rad u

parovima, masovni oblik rada, kombinacija oblika nastavnog rada

 • Tipovi nastavnih časova: časovi za obradu novog gradiva, časovi za utvrđivanje

gradiva, mješoviti časovi

 • Nastavna sredstva: tekstualna, vizuelna, auditivna, audio-vizuelna, manuelna
 • Nastavni principi: princip individualizacije i socijalizacije, princip naučne

zasnovanosti nastave, princip očiglednosti i apstraktnosti, princip stimulativnosti i

stvaralačke aktivnosti, princip sistematičnosti i postupnosti, princip ekonomičnosti i

racionalizacije

 • Planiranje i pripremanje nastavnikovog rada: globalno, tematsko, operativno

 

 • METODIČKA OBLAST

 

Program teorijske i praktične nastave predmeta Metodika nastave prilagođen je različitim

profilima obrazovanja kandidata koji prema Nastavnom planu i programu mogu izvoditi

nastavu u srednjim tehničkim i stručnim školama.

 

Teorijski dio obrazovanja:

 

 • Metodika nastave, pojam i zadaci, te njena povezanost sa pedagoškim disciplinama
 • Nastavni predmet, nastavni plan i program predmeta, obrazovni i odgojni zadaci

predmeta, znanstveni pristup u realizaciji predmeta

 

 • Priprema nastavnika za realizaciju Nastavnog plana i programa. Planiranje u

nastavi (godišnji, tematski, mjesečni, sedmični i dnevni planovi). Nastavna

jedinica, nastavni sat, priprema nastavnika za nastavni sat, plan nastavne jedinice i

njeni obrazovni i odgojni zadaci. Analiza održanog sata. Primjena nastavnih

principa u nastavnom procesu. Vremensko trajanje nastavnog procesa. Metodičko

oblikovanje nastavnog procesa. Vrste nastavnih sati (uvodni sat, sat obrade novog

gradiva, sat ponavljanja, vježbanja, utvrđivanja, te provjeravanja znanja. Ritam i

cjelovitost rada na satu.

 

 • Metode i oblici rada u nastavnom procesu:
 1. Nastavne metode: monološka metoda (metoda izlaganja), dijaloška

metoda (metoda razgovora), metoda rada na tekstu, metoda demonstracije,

metoda laboratorijskog rada. Korelacija nastavnih metoda. Savremeni

pristupi i inovacije u nastavi. Istraživanja učenika u nastavi

 1. Oblici rada: frontalni oblik rada i samostalni rad učenika, grupni oblik

rada, rad u parovima, individualni oblici rada, vanučionička nastava

 

 • Nastavni objekti
 • Izvori znanja i nastavna sredstva u nastavi: vizuelna nastavna sredstva, prirodna i

vještačka nastavna sredstva, auditivna, audio-vizuelna i tekstualna nastavna

sredstva. Metodička vrijednost nastavnih sredstava. Tehnička oprema i materijali.

 • Prilagodljivost učenja psihološkoj i fizičkoj osobitosti uzrasta u procesu sticanja

znanja (inteligencija učenika i stilovi učenja, emocionalna stanja i interesi, emocije

i drugi faktori bitni u procesu učenja). Permanentno učenje i provjera znanja,

ocjenjivanje znanja učenika

 • Nastavnik kao uzor učenicima

 

Praktični dio obrazovanja:

 

 • Planiranje i izrada godišnjeg, tematskog i mjesečnog plana i programa
 • Planiranje rada i izrada pripreme za nastavnu jedinicu
 • Praćenje rada mentora (10 sati)
 • Planiranje i izvođenje ocjenskog predavanja

 

Završni dio obrazovanja:

 • Završna ocjena aktivnosti kandidata se izvodi iz:
 • Ocjene na pismenoj provjeri teorijskog znanja
 • Ocjene izvođenja ocjenskog nastavnog sata
 • Razgovora s kandidatom