Sekretarijat

Organizuje i rukovodi radom administrativne službe fakulteta/VŠ prati i primjenjuje propise, daje pravna mišljenja, priprema materijale za sjednice i prisustvuje sjednicama NNV-a i drugih organa fakulteta/VŠ, izrađuje odluke i rješenja iz nadležnosti NNV-a i drugih organa fakulteta/VŠ, organizuje javno razmatranje nacrta i prijedloga opštih akata Univerziteta i fakulteta/VŠ.

Prikuplja , sređuje i pravno obrađuje primjedbe i prijedloge date u roku razmatranja opštih akata i dostavlja ih gdje treba, brine o vođenju zapisnika sa sjednica NNV-a i drugih organa, izrađuje odluke i rješenja dekana kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika u skladu sa opštim aktima Univerziteta, izrađuje odluke i rješenja dekana kojima se odlučuje o pravima, obavezama i materijalnoj odgovornosti studenata.

Priprema rješenja u upravnom postupku, vodi dokumentaciju o sticanju naučnog stepena magistra odnosno doktora nauka, u svim fazama od prijave do odbrane magistarskog rada odnosno doktorske disertacije, vodi matičnu knjigu lica koja su stekla naučni stepen magistra, odnosno doktora nauka.

Obavlja sve administrativno-pravne poslove (izrada ugovora, rješenja i drugih akata) organizacione jedinice u oblasti naučno-istraživačkog rada, prati, proučava i primjenjuje zakonske propise te opšte akte Univerziteta iz djelokruga rada organizacione jedinice.

Prati rad i daje uputstva za rad studentske službe, vodi cjelokupnu statistiku o radu fakulteta, signira poštu i obavlja poslove iz djelatnosti fakulteta.

Sarađuje sa studentima, članovima naučno-nastavnog vijeća i drugim studentskim organizacijama na fakultetu brine o provođenju i primjeni zakonskih propisa, općih akata i zaključaka NNV-a i drugih organa i tijela, upozorava na svaki akt koji nije u skladu sa zakonom i drugim propisima Univerziteta, prati realizaciju poslovnih zaduženja pojedinaca, obavlja i druge poslove koji, po svojoj prirodi, spadaju u njegovu nadležnost a po nalogu dekana i generalnog sekretara.

Sekretar Fakulteta – Alma Pečenković, dipl. iur.

e-mail: alma.pecenkovic@unbi.ba

tel: 037/229-860