Biblioteka

Obavlja stručne poslove biblioteke, a posebno poslove obrade bibliotečke građe u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, učestvuje u poslovima revizije bibliotečkog fonda biblioteke i obnove/nabavke bibliotečkog fonda, vrši stručno usavršavanje u skladu s potrebama biblioteke i svojim dužnostima. Vodi odgovarajuću bibliotečku statistiku za biblioteku i šalje statističke i ostale izvještaje, organizuje, prikuplja/nabavlja, razvija, čuva, stručno obrađuje i nadzire korištenje bibliotečkog fonda, te neposredno radi s korisnicima biblioteke (pravi kataloške zapise, vodi inventarne knjige bibliotečke građe, evidencije o korisnicima i korištenju bibliotečke građe), u ime organizacione jedinice/Univerziteta.

Po potrebi, obavlja odgovarajuće kontakte s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH, provodi usvojene procedure univerzitetskog sistema osiguranja kvaliteta koje se odnose na bibliotečku djelatnost, predlaže mjere za unapređenje bibliotečke djelatnosti na organizacionoj j edinici/Univerziteta, te obavlja druge poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac i bibliotekar.

Viši knjižničar – Mirsada Bajramović

tel: 037/229-879