JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom

Na osnovu člana 107. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009.godine) člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-439/2013 od 29.01.2013. godine), člana 9. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću ( Privremeni upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1197/2017 od 22.2.2017. godine) i na osnovu odluke rektora Univerziteta u Bihaću broj: 02-4448/2018 od 18.7.2018. godine Pedagoški fakultet objavljuje

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica

na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom

  1. Prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica –  1 izvršilac

na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom .

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da  ispunjavaju i posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću  ( član 21. u dijelu koji se odnosi na navedenu poziciju)  i to:

– NK radnik sa završenom osmogodišnjom školom,  šest  (6) mjeseci radnog iskustva

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Kandidati su dužni  uz prijavu na oglas dostaviti:

  • Kraću biografiju i kontakt adresu
  • Svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi, original ili ovjerena fotokopija,
  • Izvod iz matične knjige rođenih, original
  • Uvjerenje o državljanstvu- original ili ovjerenu fotokopiju (ne starije od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o radnom iskustvu.
  • Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Sa kandidatima ovog javnog oglasa čije prijave budu potpune i blagovremene, obaviće se provjera  sposobnosti. Rok za podnošenje prijava na javni oglas je osam (8) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Avaz  roto press”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od osam  dana od dana objavljivanja, lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

„Prijava na oglas za prijem u radni odnos.”

Konkurs je objavljen 25.8.2018. godine u dnevnim novinama “AVAZ”

                                                                                                                          UNIVERZITET U BIHAĆU

                                                                                                                                              PEDAGOŠKI FAKULTET

                                                                                                                                                               Dekan

                                                                                                                                      Doc.dr.sc. VildanaPečenković