Studij po Bolonjskom procesu

bologna processPedagoški fakultet u Bihaću je prihvatio izazove sveobuhvatne reforme visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i aktivno uzeo učešće u stvaranju jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom i kreditnim sistemom (ECTS – European credit transfer system), koji omogućava mobilnost studenata tokom studija kao i ekvivalenciju diplome nakon završetka studija.

Pedagoški fakultet u Bihaću danas ima vrlo referentan stručni kadar i iz godine u godinu širi paletu zanimanja u skladu s potrebama društvene zajednice.

 

 

 

Model studiranja na Pedagoškom fakultetu se odvija kroz tri ciklusa:

  1. I ciklus 240 ECTS bodova
  2. II ciklus 60 ECTS bodova
  3. III CIKLUS  180 ECTS bodova.

Po završetku I ciklusa kandidat dobiva diplomu ili titulu Bachelor (BA), nakon završenog II ciklusa zvanje magistra struke (MA) i nakon III ciklusa zvanje doktora nauka (Dr. sc.).