Organizacija studija

Univerzitetski studiji organizuju se i izvode u skladu sa studijskim programima, koje donosi Senat Univerziteta u Bihaću, na prijedlog NNV-fakulteta/VŠ-a. Nastavno-naučna vijeća mogu usklađivati svoje studijske programe sa organizacijom rada i dostignućima u oblasti nauke, odnosno umjetnosti, za šta nadležnost imaju Nastavno-naučna vijeća, u skladu sa odredbama  Statuta Univerziteta u Bihaću.

pfb-unbiU skladu sa navedenim Univerzitet, odnosno fakultet, akademija i samostalna visoka stručna škola organizuju i izvode studij prvog ciklusa iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti za koje su akreditovani. Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre. U skladu sa ECTS obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Jedan bod odnosi se na 25-30 sati rada studenta u ukupnom fondu opterećenja studenta koje je predviđeno nastavnim planom i programom. Broj bodova za pojedini predmet (kurs) određuje se prema broju sati nastave (teorijske i/ili praktične, vježbi, seminara i slično), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaci zadaci, projekti, seminarski radovi i slično) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokviji, završni ispit).

Studijskim  programima utvrđuje se  i  broj  ECTS  kredita  za  svaki  nastavni  predmet studijskog programa. Broj ECTS kredita za svaki predmet određuje se na osnovu ukupnog vremena kojim se student angažira na datom predmetu i to:

  1. nastavi (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminarski radovi i dr.),
  2. samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, istraživački radovi i dr.), i
  3. učenju kod pripreme za provjeru znanja (testovi, završni ispit i dr).

Nastava na Univerzitetu izvodi se po usvojenim nastavnim planovima i programima.

pfb-unbi-Provjere znanja studenata u toku trajanja semestra vrši se testiranjem, kolokviranjem, i zadaćama i drugim oblicima provjere znanja, a može se realizirati u pismenoj, usmenoj ili praktičnoj  formi. Po završetku nastave i nakon ovjere semestra, organizuje se i završni ispit, na način koji će omogućiti studentu da u jednom danu polaže završni ispit iz samo jednog predmeta. Na osnovu bodova predispitnih obaveza i bodova završnog ispita, student za određeni predmet može ostvariti najviše 100 ukupnih bodova.

Detaljne informacije o načinu studiranja nalaze se Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.