Nadležnosti Nastavno-naučnog vijeća

Nastavno-naučno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja.

Nastavno-naučno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće:

 • predlaže nastavni plan i program za organizacionu jedinicu kao dio integralnog nastavnog plana i programa Univerziteta;
 • donosi odluke o akademskim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima na nivou organizacione jedinice;
 • obrazuje komisije u postupku sticanja naučnog stepena magistra i imenuje mentora i predlaže komisiju u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka i predlaže mentora;
 • bira i razrješava dekana/direktora u javnoj i transparentnoj konkursnoj proceduri koju sprovodi organizaciona jedinica uz saglasnost Senata.
 • bira prodekana i predstavnika u Senatu tajnim glasanjem natpolovičnom većinom svih članova vijeća;
 • imenuje Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
 • utvrdjuje prijelog za izbor kandidata u akademska zvanja;
 • odlučuje o prigovorima studenata na odluku dekana o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima studenata;
 • Utvrđuje prijedloge broja studenata za upis na sva 3 (tri) ciklusa studija;
 • Bira  i  razrješava,  tajnim  glasanjem,  dekana,   prodekana.
 • Bira i razrješava predstavnike fakulteta/VŠ-a u organe Univerziteta, na način utvrđen ovim Statutom i drugim opštim aktima;
 • Utvrđuje    prijedloge   za    odsustvovanje    sa    posla   zaposlenika,    zbog    stručnog usavršavanja;
 • Bira studenta – saradnika (demonstratora) na stručnim studijskim predmetima;
 • Utvrđuje prijedloge recezenata;
 • Odlučuje  o   prigovorima   studenata   na   odluke   dekana   o   pojedinačnim   pravima obavezama i odgovornostima studenata;
 • Donosi   odluke   o   svim   drugim   akademskim,   naučnim,   umjetničkim   i   stručnim pitanjima na nivou fakulteta/VŠ-a, koja nisu u nadležnosti Senata, Vijeća i drugih organa Univerziteta i
 • Vrši i druge nadležnosti, u skladu sa zakonom i Statutom.

NNV fakulteta  svoje nadležnosti vrši na sjednicama, koje se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Na početku akademske godine NNV utvrđuje okvirni raspored održavanja sjednica, koji je usklađen sa rasporedom održavanja sjednica Senata.