Poziv za prijave na novi ciklus programa dopunskog Pedagoško-pishološkog i Didaktičko-metodičkog obrazovanja

dppo

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da Pedagoški fakultet u Bihaću donosi

O D L U K U

o organiziranju i provođenju edukacije i polaganja ispita iz

dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa

za osposobljavanje rada u školi

 

I

Za lica koja nisu završila nastavničke fakultete, a žele zasnovati radni odnos u školi, organizira se edukacija i polaganje ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa  za osposobljavanje rada u školi.

Prijem dokumentacije vršit će se  od 12.11.2015. godine  do 27.11.2015. godine.

 

II

Za voditelja pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse imenuje se prof. dr. Fehim Rošić.

Voditelj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse obavezan je verificirati dnevnike za obavljanje prakse.

Voditelj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse obavezan je dostaviti dekanu Fakulteta prijedlog rasporeda predavanja za prijavljene kandidate koji žele pristupiti nastavi i polaganju iz oblasti didaktičko-pedagoške grupe predmeta.

 

III

Pravo na sticanje uvjerenja o položenoj razlici pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti imaju osobe: sa završenom visokom stručnom spremom, sa završenom višom stručnom spremom i lica sa završenim petim stepenom stručne spreme.

Osobe sa završenom visokom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja nastave iz predmeta svoje struke u srednjoj školi.

Osobe sa završenom višom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo na izvođenje praktične nastave u srednjoj školi iz predmeta svoje struke.

Osobe sa završenim petim stepenom stručne spreme, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja prakse za učenike srednje škole.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Kandidati su obavezni priložiti ovjerenu kopiju diplome, rodni list te prijavu za program koja se može preuzeti ovdje.