Poziv kandidatima na test provjere znanja za prijem u radni odnos na mjesto „Tehnički sekretar dekanata“

Obavještavamo Vas da se Komisija za provođenju procedure izbora kandidata, imenovana od strane dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, a po raspisanom Javnom konkursu na poslove radnog mjesta „Tehnički sekretar dekanata“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Večernji list BH“, web stranici Univerziteta u Bihaću i kod Službe za zapošljavanje USK-a dana 03.09.2021.godine, sastala dana 27.10.2021.godine i utvrdila vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata testiranjem i putem intervjua.

                 Pozivate se da dana 03.11.2021.godine (srijeda) u 9,00 sati pristupite provjeri radne sposobnosti putem testiranja sa praktičnim zadatkom u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, ul. Luke Marjanovića bb, Žegar, Bihać.

Nakon što se izvrši provjera radne sposobnosti s kandidatima će se obaviti intervju istog dana u 11,00 sati.

Pitanja koja će se postaviti kandidatima bit će vezana za opis poslova radnog mjesta „Tehnički sekretar dekanata“ i obuhvatit će sljedeće tematske  oblasti:

  1. Normativni akti Univerziteta u Bihaću (na web stranici Univerziteta);
  2. Statut Univerziteta u Bihaću, broj:01-1914/09 od 27.10.2009.g. i broj:06-7883/16 od 08. 12. 2016g.
  3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću broj: 01-439/2013 od 29.01.2013. godine;
  4. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu (Sl.novine F BiH broj: 92/16 od 18.11.2016. godine);
  5. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u F BiH, (Sl.novine F BiH, broj: 96/19)

Kandidati su dužni pristupiti provjeri radne sposobnosti u tačno naznačeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u daljem postupku provođenja konkursne procedure.

Kandidati su dužni  da na traženje Komisije pokažu važeći identifikacijski dokument.

Kandidati su dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera.

              

S  poštovanjem.

 

                                                                                                                    Predsjednik Komisije:

                                                                                                                    Prof.dr. Edin Dupanović