PONOVNI JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme (sekretar fakulteta)

Konkurs_w

Na osnovu Odluke Upravnog odobora Univerziteta u Bihaću broj: 01-1060/2016 od 11.02.2016. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/13 od 29.01.2013. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

 

PONIŠTAVA JAVNI KONKURS

Objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 18.11.2015. godine za prijem u radni odnos na određeno vrijeme „sekretar fakulteta“ – 1 izvršilac, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i ukidaju sve provedene radnje donesene u procedure provođenja prijema u radni odnos po raspisanom Konkursu

 

Ujedno se raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

SEKRETAR FAKULTETA ……………………………………………… 1 (jedan izvršilac) na određeno vrijeme

 

Pozicija obuhvata poslove: Organizovanje i rukovođenje radom administrativne službe fakulteta, praćenje i primjena propisa, davanje pravnih mišljenja, pripremanje i praćenje sjednica NNV-a fakulteta i drugih organa fakulteta, praćenje rada studentske službe, kao i ostale poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta  Univerziteta u Bihaću.

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Univerziteta u Bihaću:

 

–          I ciklus studija-bachelor sa 240 ECTS bodova ili VS,   Pravni fakultet, sa 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih konkursom, i to:

– Prijava sa biografijom,

– Rodni list,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  (ne starije od 3 mjeseca),

– Dokaz o završenom  I ciklusu- bachelor 240 ECTS ili VII stepenu – ovjerenu fotokopiju diplome,

– Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računaru,

– Uvjerenje/potvrdu od ranijeg  poslodavca o radnom iskustvu nakon stjecanja diplome I ciklusa 240 ECTS ili VS.

S kandidatima koji budu  ispunjavali  uslove iz Konkursa izvršit će se prethodna provjera radnih sposobnosti  putem testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili  preporučeno poštom  na adresu:

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Luke Marjanovića bb

(sa naznakom: Prijava na konkurs za popunu radnog mjesta- na određeno vrijeme na Pedagoškom fakultetu – sekretar fakulteta)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                                             Dekan

                                                                                                                                             Prof.drf. Nijaz Skender