JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme (zaposlenik na održavanju čistoće)

Konkurs_w

Na osnovu Odluke, broj: 02-95/2016 od 06.01.2016. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/13 od 29.01.2013. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme na  Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 1. ZAPOSLENIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE/KAFE KUHARICA – 1 izvršilac na neodređeno  vrijeme

USLOVI: Pored opštih uslova  propisanih Zakonom o radu F BiH kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću i to za poziciju pod rednim brojem

1: Uslovi NK radnik, sa završenom osmogodišnjom školom, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

Pozicija broj 1 obuhvata

–  Svakodnevno čisti radne prostorije i održava inventar:

–  svakodnevno briše prašinu sa inventara, prozora, zidova, vrata i dr.

–  po potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova, hola, stepeništa i hodnika;

–  pere prozore i po potrebi zavjese, te čisti itisone;

–  prijavljuje portiru, odnosno rukovodiocu Službe uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu;

–  po završetku radnog vremena, provjerava i ostavlja u sigurnom stanju: prozore, vrata, vodovodne i električne

   instalacije;

–  obavlja poslove na pripremanju i služenju hladnih i toplih napitaka;

–  trebuje i planira namirnice koje se pripremaju u kuhinji;

–  vodi evidenciju o nabavljenim i izdatim namirnicama;

–  održava inventar u kuhinji;

–  održava higijenu u kuhinji;

–  obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju i kontakt adresu priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih konkursom i to:
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju (ne starije od šest mjeseci);
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
 • Uvjerenje /potvrdu ranijeg poslodavca o radnom iskustvu

Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon prijema u radni odnos (ne starije od tri mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se mogu predati neposredno na protokol fakulteta ili preporučeno putem pošte na adresu:

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ,

Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać,

sa naznakom: “Prijava na konkurs / natječaj za za popunu upražnjenih radnih mjesta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću “.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                          Dekan

                                                                                              Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0601-508/16

Datum: 10.03.2016.

 

 

Na osnovu člana 104 Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke o izradi i broju pečata Univerziteta u Bihaću, njegovih organizacionih jedinica, načinu njihovog korištenja i čuvanja (broj: 06-614/2010 od 25.3.2010. godine) dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr. Nijaz Skender donosi slijedeće

 

R J E Š E NJ E

o zaduženju pečata Pedagoškog fakulteta u stuentskoj službi

 

I

 

Pečat Pedagoškog fakulteta Bihać u studentskoj službi upotrebljava Besima Džaferović, šef studentske službe i Nermina Ezić, viši referent za studentska pitanja, a koje ujedno zadužuju ključeve sefa u kom se čuva pečat.

II

 

Imenovane su ovlaštene na stavljanje pečata i na akta koja u okviru svoje nadležnosti dostave dekanu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

 

III

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Dekan

 

________________

Prof.dr. Nijaz Skender

 

Dostavljeno:

 1. Univerzitet u Bihaću Rektorat
 2. Studentska služba Fakulteta
 3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0601-507/16

Datum: 10.03.2016.

 

 

JU „UNIVERZITET U BIHAĆU“ BIHAĆ

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

 

 

 

 

 

 

Predmet: Zahtjev za izdavanje narudžbenice za nadzor za instalaciju centralnog grijanja na

objektu br. 9 Pedagoškog fakulteta

 

Poštovani,

 

Molim vas da izdate narudžbenicu za obavljanje nadzora nad instalacijom centralnog grijanja na objektu broj 9 Pedagoškog fakulteta, a prema ponudi koja je ranije dostavljena u Rektorat Univerziteta.

 

 

Spoštovanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan

 

__________________

Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0601-504/16

Datum: 10.03.2016.

 

 

JU „UNIVERZITET U BIHAĆU“ BIHAĆ

UPRAVNI ODBOR

 

 

 

Predmet: Zahtjev za nabavku, traži se

 

Poštovani,

 

U prilogu akta dostavljamo Vam zahtjev studentske službe Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću  da nabavite

–  200 kartonskih dosjea sa plastičnim mehanizmom;

 

–  Poluautomatski  Defribilator u skladu sa ponudom za Institut za Kineziologiju 1 kom. vrijednosti 3.510,00 KM

 

 • Ručni aparat za mjerenje krvnog tlaka 1 kom. oko 90,00 KM

 

–     Trakice za mjerenje  laktata za 600,00 KM.

 

 

 

 

Spoštovanjem.

 

 

 

 

 

Dekan

 

__________________

Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

 

Dostavljeno:

 1. Naslovu
 2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0601-505/16

Datum: 10.03.2016.

 

 

 

JU „UNIVERZITET U BIHAĆU“ BIHAĆ

REKTORAT

 

 

 

Predmet: Molba za odobrenje angažmana, traži se

 

 

Poštovani,

 

Molimo Vas da odobrite angažman  zaposlenici  Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc.dr. Ameli Mujagić na Filozofskom fakultetu Univerzitta u Tuzli za predmet Pedagoška psihologija (ukupno 15 časova).

 

 

Spoštovanjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan

 

___________________

Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0601-436/16

Datum: 23.02.2016.

 

 

 

JU „UNIVERZITET U BIHAĆU“ BIHAĆ

REKTORAT

 

 

Predmet: Zahtjev za izvođenje poslova demontaže ruševnog objekta boj 13.3 u Kampusu

 

 

Poštovani gospodine Rektore. U Kampusu Univerziteta prema situacionom planu Elaborata neophodnog investicionog ulaganja Hangar br. 13.3  montažnog karaktera   je u potpuno devastiranom stanju. Objekat je totalno uništen i ne može se nizašta iskoristiti. Na njega je palo još i jedno veliko stablo tako da je samo ruglo i narušava ugled cjelog Kampusa. U konstrukciji ovog objekta su željezne cijevi. Te željezne cijevi želimo iskoristiti za pravljene nadstrešnice za drva i ugalj.  Trenutno drva i ugalj su potpuno nezaštićeni jer su na otvorenom što nam stvara problem kod loženja u kotlovnici i grijanju objekta.

Molimo za dozvolu da to što je ostalo od  objekta demontiramo i iskoristimo postojeću konstrukciju za pravljenje nastrešnice koju smo pomiljali.

Posao će uraditi domari Pedagoškog fakulta Univerziteta u Bihaću.

 

 

 

S poštovanjem.

 

 

Dekan

 

____________________

Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

 

Dostavljeno:

–  Naslovu

–  a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0203-429/16

Datum: 23.02.2016.

 

 

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihću, Nastavno-nauno vijeće Pedagoškog fakultta na 4. vanrednoj sjdnici u akademskoj 2015/16. godini održanoj dana 18.02.2016. godine donosi

 

O D L U K U

 

o zaduženju dekana, prodekana i voditelja odsjeka

 

I

 

Zadužuju se voditellji odsjeka, prodekan za nastvu i studentska pitanja i dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću da pronađu rješenje za pokrivanje nastave u ljetnom semestru akademske 2015/2016. godine iz predmeta za koje nakon prvog i drugog (ponovljenog) konkursa to nije obezbjeđeno.

 

II

 

Predmeti za koje nije obezbijeđena pokrivenost su Uvod u englesku književnost (2+0), Američka književnost (2+0), Britanska poezija (2+0), Modernizam i postmodernizam u engleskoj književnosti (2+0) na Odsjeku za engleski jezik i književnost, Latinski jezik (1+1) na Odsjeku za bosanski jezik i književnost,Opća fizika IV (4+0) na Odsjeku matematika fizika, Scenski izraz i lutkarstvo (2+0) i Metodika razvoja govora (2+0) na Odsjeku za predškolski odgoj, te Metodika nastave bosanskog jezika (2+0) na Odsjeku za razrednu nastavu.

 

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Dekan

 

___________________

Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 0203-428/16

Datum: 23.02.2016.

 

 

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihću, Nastavno-nauno vijeće Pedagoškog fakultta na 4. vanrednoj sjdnici u akademskoj 2015/16. godini održanoj dana 18.02.2016. godine donosi

 

O D L U K U

o angažiranju nastavnika i saradnika (stalno zaposleni i vanjski saradnici) u ljetnom semestru akademske 2015/2016. godine.

 

I

 

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u ljetnom semestru akademske 2015/2016. godini angažiraju/povjerava se nastavnicima i saradnicima izvođenje naučno-nastavne djelatnosti prema izvještajima (broj: 0601-1830/15 od 05.10.2015. godine i 0601-1582/15 od 01.09.2015.) Konkursne komisije sa prvog i drugog (ponovljenog) konkursa za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2015/16. godini.

 

II

 

Sastavni dio ove Odluke tabele (koje sadrže ime, prezime angažiranih nastavnika i saradnika, naziv predmeta i tačan broj sati) raspodjele predmeta za stalno zaposlene i vanjske saradnike.

 

III

 

Nastavnicima i saradnicima zaposlenim na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, koji nemaju odgovarajući izbor na nekom od predmeta, se povjerava izvođenje nastave na tim predmetima.

 

IV

 

Odlouka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

Dekan

___________________

Prof.dr. Nijaz Skender