Odluka o produženju imatrikulantskog statusa

UNBI - Grb

Na osnovu člana 61. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi prijedloga Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univedrziteta u Bihaću, broj: 0203-1934/15 od 06. 10. 2015. godine, na drugom nastavku LXVII (šezdesetsedme) redovne sjednice Senata Univerziteta u Bihaću održanom, dana 14. 10. 2015. godine, donesenaje sljedeća

O D LU K A

o produženju imatrikulantskog statusa studentima fakuIteta/VS Univerziteta u Bihaću

I

Studentima fakulteta/VŠ Univerziteta u Bihaću koji nisu diplomirali u roku utvrđenom u članu 151. Statuta Univerziteta u Bihaću, a kojima je istekao status student-imatrikulant omogućuje se da svoj studij okončaju po Nastavnom planu i programu po kojem su upisani a najkasnije do 30. 09. 2016. godine.

II

Odluak stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta, broj: 0203-1934/15 od 06. 10. 2015. godine, zatraženo je od Senata Univerziteta u Bihaću produženje imatrikulantskog statusa studentima koje je sustigao novi Nastavni plan i program na način da im se omogući da svoj studij okončaju po Nastavnom planu i programu po kojem su upisani, a najkasnije do 30. 09. 2016. godine.

Razmatrajući prijedlog Odluke za produženjem statuta studenata Pedagoškog fakulteta, a imajući u vidu potrebu istog produženja i kod ostalih fakulteta/ VŠ-e, Senat Univerziteta u Bihaću je odlučio kao u dispozitivu.