Svečana promocija diplomanata Pedagoškog fakulteta

Na osnovu člana 61. a u vezi člana 225. stav (5) Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno-­naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0327-326/19 od 19. 02. 2019. godine, na XXXIV (tridesetčetvrtoj) redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 28. 02.2019. godine, donesena je sljedeća

O D L U K A

o održavanju promocije
dodjele diploma diplomantima/I ciklus i magistrantima/II ciklus
na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

I

Prihvata se prijedlog održavanja promocije diplomanata/l ciklus i magistranata/II ciklus prema Odluci Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0327-326/19 od 19. 02. 2019. godine i utvrđuje termin održavanja promocije kako slijedi:

  • Pedagoški fakultet održat će promociju dana 05.04.2019. godine (petak) sa početkom u 10:00 sati u sali Kulturnog centra u Bihaću.

II

Zadužuje se Pedagoški fakultet za kompletnu organizaciju promocije kao i da o mjestu održavanja promocije blagovremeno obavijesti učesnike promocije.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Spisak diplomanata za svečanu promociju 2019