Svečana promocija diplomanata i magistranata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Na osnovu člana 61. a u vezi člana 225. stav (5) Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno-­naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0203-199/22 od 15. 12. 2022. godine, na LXXII (sedamdesetdrugoj) redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 29. 12.2022. godine, donesena je sljedeća

O D L U K A

o održavanju promocije
dodjele diploma diplomantima I ciklusa i magistrantima II ciklusa
na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

I

Prihvata se prijedlog održavanja promocije diplomanata I ciklusa i magistranata II ciklusa prema Odluci Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0203-199/22 od 15. 12. 2022. godine i utvrđuje termin održavanja promocije kako slijedi:

  • Pedagoški fakultet održat će promociju dana 20.01.2023. godine (petak) sa početkom u 10:00 sati u sali Kulturnog centra u Bihaću.

II

Zadužuje se Pedagoški fakultet za kompletnu organizaciju promocije kao i da o mjestu održavanja promocije blagovremeno obavijesti učesnike promocije.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Mole se diplomanti i magistranti da u salu Kulturnog centra dođu pola sata ranije radi podjele toga.