Rezultati oktobarskih ispita (jezik)

Historija bosanskoga književnog jezika

Sanela Veladžić 36/60 = 60%

Norma i kultura jezika

Asmira Brkić 107/114 = 93,85%

Rahila Murtić 94/114 = 82,45%

Historija bosanskoga standardnog jezika

Azra Fazlić 39/55 = 70,90%

Grafolingvistika

Ermina Demirović 10/30 = 33,33%

Morfologija

Edvin Rekić 31/51,5 = 60,19%

Uporedna gramatika slavenskih jezika

Aida Kurtović 69/79 = 87,34%

Samra Veladžić 61/79 = 77,21%

Sanela Samardžić 41/79 = 51,89% = 0

Amra Spahić 23/79 = 29,11% = 0

Staroslavenski jezik

Suada Odobašić 11/85 12,94% = 0