Poziv na predavanje: Insights into London as a global city: Challenges for education contexts and educators

Ovom prilikom Vas pozivam na gostujuće predavanje doc. dr. Dina Mehmedbegović-Smith, University College London, će održati sutra, u srijedu, 09.12.2020. godine od 16:00, a tema predavanja je Insights into London as a global city: Challenges for education contexts and educators.

 

Ovo gostujuće predavanje je organizirano u sklopu projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Švicarske vlade, uz partnerstvo UNDP-a i IOM-a u BiH, pod nazivom “Dijaspora za razvoj” – D4D i prvo je od pet planiranih predavanja.

 

Predavanje će se održati preko MS Teams platforme i može mu se pristupiti preko sljedećeg linka koristeći Chrome ili Edge preglednike:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc5MzU4YWQtNzM1OC00OTU1LTk3MzEtMmE4ZTE4NTQwZTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cf4f797-183d-4f60-bedd-858fbc84544c%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9be0b7-0519-4ee3-ac8c-042ef773efcf%22%7d

 

Srdačno,

Prof. dr. Edin Dupanović