Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija (prvi upisni rok) akademske 2023/24 godine

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću (Statut Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2021. godine), Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj  11.07.2023. godine, donosi

 

O D L U K U

o usvajanju konačne rang liste i spiska primljenih kandidata za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

 

I

Usvaja se od strane Centralne komisije utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang lista i spisak primljenih kandidata za upis u prvu godinu, I i II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini nakon okončanja prvog upisnog roka.

Sastavni dio ove odluke je rang lista, odnosno, spisak primljenih kandidata za upis u prvu (I) godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini.

 

II

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 24 sata  po objavljivanju liste.

Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno da u roku od 24 sata  odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.

Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Odluka i konačna rang lista, prvi upisni rok 2023-2024