Odluka o početku nastavnog procesa

Na osnovu člana 77. stav (1) tačka b) i u vezi člana 98. stav (1) tačka c) Statuta Univerziteta u Bihaću, Rektor Univerziteta u Bihaću, prof.dr. Fadil Islamović, donosi  sljedeću

 

O D L U KU

 

I

 

Nastavni proces ljetnog semestra akademske 2017/2018 godine (predavanja i vježbe) na fakultetima Univerziteta u Bihaću, zbog evidentnih otežanih vremenskih uslova, započet će, umjesto 26.02.2018. godine, dana 05.03.2018. godine

 

II

Ostale radne aktivnosti svih zaposlenika Univerziteta u Bihaću u periodu od 26.02.2018. godine do 05.03.2018. godine odvijat će se po ustaljenom redu.

 

III

Izmjene akademskog kalendara iz tačke I ove Odluke razmatrat će i verificirati Senat Univerziteta u Bihaću na narednoj redovnoj sjednici.

 

IV

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Univerziteta u Bihaću i web stranicama svih fakulteta Univerziteta u Bihaću.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.