Odbrane magistarskih radova na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti vas da u mjesecu aprilu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću imamo zakazanih pet odbrana magistarskih radova. Odbrane će se održati po sljedećem rasporedu:

  • 14.4.2017. – kandidatkinja Anela Rahmanović brani rad na temu “Tematski aspekt u stvaralaštvu Skendera Kulenovića”
  • 14.4.2017. – kandidatkinja Jasmina Šehić brani rad na temu “Narativni identiteti u romanesknom opusu Aleksandra Hemona
  • 18.4.2017. – kandidatkinja Dženana Durić  brani rad na temu “Hronotop(i) stare pripovjedačke Bosne
  • 28.4.2017. – kandidatkinja Ajdina Bešić brani rad na temu “Leksika ćirličnih natpisa iz 12. stoljeća u historiji bosanskoga jezika u usporedbi sa leksikom Povelje Kulina bana
  • 28.4.2017. – kandidatkinja Rahila Šahinović brani rad na temu “Staroslavenizmi na Humačkoj ploči i Kulinovoj povelji s posebnim osvrtom na morfologiju

Sve odbrane će se održati u učionici broj 6 Pedagoškog fakulteta, ulica Luke Marjanovića bb, Žegar.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom u sekretarijatu Pedagoškog fakulteta. Odbrane magistarskih radova su javne i prisustvo je slobodno.