Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Amele Balić

U skladu sa članom 107 a u vezi sa članom 233 Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 113 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK-a, broj: 8/09), člana 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Bihaću (“Sl.glasnik USK” broj:2/15) i Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1018/2017 od 16.2.2017. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

O g l a š a v a

 JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidatkinja mr.sc. Amela Balić, brani  11. aprila 2017. godine (utorak) u 11:00 sati, doktorsku disertaciju na temu: „Modeliranje razvoja maksimalnih aerobnih sposobnosti utvrđivanjem individualnog odnosa atletskih disciplina brzinske snage i izdržljivosti dječaka uzrasta 11 godina“.

Odbrana doktorske disertacije održat će se  na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću (Amfiteatar – I. sprat), pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u  sljedećem sastavu:

  1. prof.dr. Nijaz Skender, predsjednik, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
  2. prof.dr. Nusret Smajlović, mentor, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
  3. prof.dr. Muhidin Halilović, član, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
  4. dr. Slavenko Likić, član, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

  

Doktorska disertacija stavljena je  na uvid javnosti u rektoratu Univerziteta u Bihaću i biblioteci Pedagoškog fakulteta.