Novi ciklus dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa

dppoNa osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću i člana 6. Pravilnika o dopunskom pedagoško-psihološkom i didatkičko-metodičkom obrazovanju lica koja nisu završila nastavničke fakultete, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 6. redovnoj sjednici u akademskoj 2014/15. godini održanoj dana 17.marta 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o organiziranju i provođenju edukacije i polaganja ispita iz

dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa

za osposobljavanje rada u školi

 

I

Za lica koja nisu završila nastavničke fakultete, a žele zasnovati radni odnos u školi, organizira se edukacija i polaganje ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa  za osposobljavanje rada u školi (ljetni semestar – april/maj 2015. godine).

Prijem dokumentacije vršit će se  od 20.3.2015. godine  do 4.4.2015. godine.

 

II

Za voditelja pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse imenuje se prof. dr. Fehim Rošić.

Voditelj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse obavezan je verificirati dnevnike za obavljanje prakse.

Voditelj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse obavezan je dostaviti dekanu Fakulteta prijedlog rasporeda predavanja za prijavljene kandidate koji žele pristupiti nastavi i polaganju iz oblasti didaktičko-pedagoške grupe predmeta.

 

III

Pravo na sticanje uvjerenja o položenoj razlici pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti imaju osobe: sa završenom visokom stručnom spremom, sa završenom višom stručnom spremom i lica sa završenim petim stepenom stručne spreme.

Osobe sa završenom visokom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja nastave iz predmeta svoje struke u srednjoj školi.

Osobe sa završenom višom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo na izvođenje praktične nastave u srednjoj školi iz predmeta svoje struke.

Osobe sa završenim petim stepenom stručne spreme, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja prakse za učenike srednje škole.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.