KRIZNI PLAN kontinuiranog procesa rada na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u slučaju pojave širenja COVID 19

KRIZNI PLAN

kontinuiranog procesa rada na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u slučaju pojave širenja COVID 19

 

 

U slučaju širenja zaraze Covid 19 u lokalnoj zajednici ili na radnom mjestu, shodno uputama Kriznih štabova F BiH i USK-a, te Zavoda za javno zdravstvo F BiH i USK-a, kao i Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (Covid 19), dekan Pedagoškog fakulteta u Bihaću donosi sljedeće upute:

 

 • Organizacija rada na fakultetu:

 

 1. Radno vrijeme zaposlenika Pedagoškog fakulteta u Bihaću je puno radno vrijeme od 07-15 h za nenastavno osoblje (12-20 h druga smjena), od 08-16 h za nastavno osoblje. U slučajevima koji zahtjevaju izmjenu radnog vremena, shodno donesenim mjerama i preporukama nadležnih institucija, dekan fakulteta će utvrditi izmijenjeno radno vrijeme za određeni period rada.
 2. Studenti i zaposlenici fakulteta su obavezni pridržavati se smjernica i preporuka koje su u datom trenutku na snazi, a koje su donijele nadležne institucije u F BiH i USK, te Rektor Univerziteta u Bihaću.
 3. Pojedinačne, opravdane zahtjeve za održavanjem on-line nastave, ispita i sl. zaposlenika i spoljnih saradnika fakulteta, riješava dekan fakulteta i o istom upoznaje podnosioce zahtjeva, prodekana za nastavu i studentsku službu fakulteta.
 4. Organizacija ispita te odbrana završnih i master radova odobrava se uz ograničen broj gostiju shodno mjerama i preporukama nadležnih institucija koje su u to vrijeme na snazi.
 5. Izvođenje, predavanja i vježbi, te praktične nastave u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih institucija u F BiH i USK-a, kao i smjernica Rektora Univerziteta u Bihaću koje su u datom trenutku na snazi.
 6. Sjednice NNV-a se održavaju online osim u situacijama koje zahtijevaju prisustvo članova Vijeća

 

 • Higijensko-epidemiološke mjere zaštite zdravlja studenata i  zaposlenika

 

 1. Ulazak i boravak u zgradi dozvoljeno je uz obavezno nošenje zaštitne maske i pridržavanja propisanih fizičkih distanci.
 2. Obavezno je čišćenje i provjetravanje radnih prostorija uz primjenu dezinfekcionih sredstava u dvije smjene.
 3. Dezinfekciona sredstva za ruke obavezno trebaju biti postavljena na ulazu u fakultet, uz obaveznu identifikaciju i vođenje evidencije o licima koja ulaze na fakultet, odnosno koga posjećuju.
 4. Studenti i zaposlenici fakulteta koji su usljed hroničnih oboljenja ili starosne dobi u rizičnoj grupi stanovništva mogu podnijeti zahtjev za rad i studiranje od kuće dekanu fakulteta.
 5. Studenti i zaposlenici fakulteta u slučaju primjetnih simptoma na korona virus kod sebe, užih članova porodice ili ako su bili u kontaktu s nekim oboljelim od Covid 19 dužni su se telefonski javiti i tražiti opravdano odsustvo sa nastave, odnosno
 6. Svakom pojedincu koji ulazi u zgradu Fakulteta je neophodno izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ukoliko ista prelazi preko 37⁰C osoba će biti vraćena i za 10 minuta će se postupak ponoviti. Ukoliko i drugi put bude povišena temperatura, osoba neće moći ući u prostorije Fakulteta
 7. U prostorijama Dekanata obezbjeđena je prostorija – izolatorij u kojem će se moći smjestiti osobe koje u toku rada ili nastavnog procesa osjete simptome gripe, povišenu tjelesnu temperatutu, slabost, napad kašlja, a u kojoj će moći bopraviti do dolaska hitne pomoći.

 

 

 

                                                                                   Dekan Pedagoškog fakulteta

                                                                                   Prof.dr. Vildana Pečenković

DOWNLOAD: Krizni plan