KONKURS/NATJEČAJ za prijem u radni odnos saradnika u zvanju višeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

pfb-unbi-31

Na osnovu čl. 217. Statuta Univerziteta u Bihaću, čl. 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću (br. 01-439/2013 od 29.01.2013. god.) i Odluke Rektora Univerziteta u Bihaću br. 02-6412/2016 od 18.10.2016. god., Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos saradnika u zvanju višeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Prijem u radni odnos saradnika u zvanju višeg asistenta na:

Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost i Interdisciplinarne humanističke nauke, grane Lingvistika engleskog jezika i Kultura i civilizacija engleskog govornog područja ……………….. 1 izvršilac

Kandidati su dužni dostaviti:

  1. Prijavu na konkurs
  2. Biografiju sa bibliografijom
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
  4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupaka ne starije od 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija
  5. Fakultetska diploma (original ili ovjerena kopija)
  6. Magistarska diploma (original ili ovjerena kopija)
  7. Odluka o izboru u zvanje višeg asistenta za područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost i Interdisciplinarne humanističke nauke, grane Lingvistika engleskog jezika i Kultura i civilizacija engleskog govornog područja (original ili ovjerena kopija)
  8. Rješenja o nostrifikaciji diploma ukoliko je kandidat diplomu dodiplomskog ili magistarskog studija stekao u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
  9. Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)
  10. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca (original)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane zakonom o Visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Bihaću.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući od dana objavljivanja ovog konkursa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Bihaću – Pedagoški fakultet, ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.