KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu II ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10,4/11, 6/13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3305/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14. 06. 2018. godine, Odluke Vlade USK-a, broj: 03-017-1977/2018 od 23.03.2018. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu II ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini

 

Konkurs / natječaj za upis u I godinu II ciklusa studija u akademskoj  2018/2019.godini je  otvoren  do 30.09.2018. godine.

Fakulteti koji organizuju prijemni ispit, obavezni su raspored i satnicu koju će utvrditi, uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita oglasiti na svojoj oglasnoj ploči.

Konkurs se raspisuje prema planu upisa studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini kako slijedi:

 

Odsjek za bosanski jezik i književnost 10
Odsjek za engleski jezik i književnost 10
Odsjek za njemački jezik i književnost 10
Odsjek za matematiku-fiziku 10
Odsjek za razrednu nastavu 10
Odsjek za predškolski odgoj 10
Odsjek za tjelesni odgoj i sport 10
UKUPNO 70

 

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini, otvoren je  do 30. 09. 2018. godine.

 

Pravo upisa na I godinu II-og ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I –im ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.

Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru.

Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao i bliže odredbe i uslove upisa studenata na I godinu II ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti u studentskim službama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa  studija predaju se na fakultete u periodu do 30.09.2018. godine svakim radnim danom (na adrese Fakulteta  navedene u tekstu ispod) ili dostavljaju putem pošte.

 

Napomena:

Odlukom br.:03-017-2438/2018 od 14.06.2018.godine Vlada USK-a se obavezala da će finansirati dva kandidata na II ciklusu (master) studija “Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije (DBBT)” na Tehničkom fakultetu UNBI koji ispunjavaju uslove za upis i imaju najbolji prosjek od svih prijavljenih kandidata.

 

Prijave na konkurs za  II  ciklus  sa potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu:

 

Pedagoški fakultet,

Ul. Luke Marjanovića bb,

77 000 Bihać,

Telefon: 037 229 880 i 229 850

 

Rektor

Prof. dr. Fadil Islamović