KONKURS / NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jedanaest (11) asistenata na Univerzitetu u Bihaću

UNIVERZITET  U BIHAĆU

Rektorat Univerziteta u Bihać

 

Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH (broj:01-49-8600/2017 od 04.10.2017. godine), Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja na JU Univerzitet u Bihaću (02-7111/2017 od 15.11.2017. godine) i date Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a (broj:10-34-13215-2/17 od 04.01.2018. godine),  raspisuje se

 

J A V N I   K  O  N  K  U  R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

jedanaest (11) asistenata na Univerzitetu u Bihaću po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH

 

– na organizacionim jedinicama Univerziteta u Bihaću, kako slijedi:

Biotehnički fakultet:

 • Asistent na odsjeku Šumarstvo na predmetima iz užih oblasti Ekologija šuma i urbanog zelenila i Uzgajanje šuma i urbanog zelenila…………………… ………………….. 1 izvršilac

Islamski pedagoški fakultet:

 • Asistent na odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb (Socijalna politika i zaštita, Maloljetnilka delikvencija, Duhovna terapija, Socijalna skrb ciljanih grupa, Socijalni rad sa pojedincem i grupom, Tretman djece i mladih s poremećajem u ponašanju, Socijalna pedagogija, Sociologija odgoja obrazovanja, Religija i zdravlje, Inkluzija, Socijalna ekologija) ……………………………………………………………………………………… 1 izvršilac

Ekonomski fakultet:

 • Asistent za užu naučnu oblast Menadžment ……………………………………….. 1 izvršilac
 • Asistent za užu naućnu oblast Računovodstvo ……………………………………. 1 izvršilac

Pedagoški fakultet:

 • Asistent za granu Opća pedagogija i Posebne pedagogije ………………………. 1 izvršilac
 • Asistent za polje Psihologija ……………………………………………………………. 1 izvršilac

Tehnički fakultet:

 • Asistent za naučnu oblast Automatika i elektronika ………………,……………. 1 izvršilac
 • Asistent za naučnu oblast Materijali i ljepljenje drveta …………………………..1 izvršilac

Fakultet zdravstvenih studija:

 • Asistent na odsjeku Sestrinstva (Bioanorganska hemija, Medicinska biohemija, Osnovi medicinske hemije) ………………………………………………………………………… 1 izvršilac
 • Asistent na odsjeku Sanitarnog inženjerstva (Polimeri i okoliš, Upravljanje otpadom, Opasnosti u proizvodnim procesima, Analiza fizikalnih faktora okoliša, Upravljanje zrakom ………………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

Pravni fakultet:

 • Asistent za oblast Građansko pravo ……………………………………………………1 izvršilac

 

Opis poslova radnog mjesta:

Pripremanje i izvođenje vježbi, ispita i konsultacija sa studentima, stručno i naučno istraživanje, rad u komisijama i drugim poslovima,  pod stručnim nadzorom nastavnika.

 

Pored opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i poseban uslov:

 • da  kandidat  ima izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta na Univerzitetu u Bihaću

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

 1. Kraću biografiju/ CV
 2. Original diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom I ciklusu studija (240 ECTS)  ili VS (VII stepen)  odgovarajućeg smjera
 3. Dokaz o izboru u naučno nastavno zvanje asistenta na Univerzitetu u Bihaću (koji podrazumijeva izbor na oblast, granu ili predmet na koji se kandidat prijavljuje)
 4. Uvjerenje (potvrda) Fakulteta o prosjeku ocjena sa dodiplomskog studija/prvog ciklusa
 5. Potvrdu Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona da je prijavljen na evidenciji nezaposlenih (do 04.10.2017. godine)
 6. Rodni list
 7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Prijem u radni odnos vrši se na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci u skladu sa Programom  sufinansiranja  zapošljavanja  na javnim  univerzitetima  Federacije  BiH (kojim su obuhvaćene osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih prije zaključenja Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa, odnosno prije 04.10.2017. godine).

Univerzitet će sa kandidaton izabranim putem javnog konkurs sklopiti Ugovor o radu na period od 12 mjeseci a nakon usvojenog Budžeta USK-a za 2018. godinu. U slučaju da ova predpostavka ne bude ispoštovana Univerzitet u Bihaću zadržava pravo poništavanja ovog konkursa.

Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova radnog mjesta i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi  krivični postupak (od nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca).

Rok za prijavljivanje kandidata na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u  listu AVAZ ROTO PRESS doo Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih ulova dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Bihaću

Konkursna komisija: «PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ASISTENTA  NA UNIVERZITETU U BIHAĆU, NE OTVARAJ“

(sa naznakom Fakulteta na koji se prijavljuje u radni odnos)

Ul.Pape Ivana Pavla II (2/II)

77 000  Bihać