JAVNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-8419/2017 od 28.12.2017. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor u  naučno-nastavna zvanja

 

 

 • Uža naučna oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grane Lingvistika njemačkog jezika i Savremeni njemački jezik – asistent/viši asistent – 1 (jedan) izvršilac
 • Uža naučna oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Savremeni njemački jezik, polje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana Metodika nastave njemačkog jezika – asistent/viši asistent – 1 izvršilac
 • Područje Društvene nauke, polje Psihologija – viši asistent – 1 izvršilac
 • Područje Društvene nauke, polje Obrazovne nauke, grana Opća pedagogija i Posebne pedagogije-   asistent  – 1 izvršilac

 

USLOVI:

Potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona  i  članom 194. stav (3) i (5) Statuta  Univerziteta u Bihaću (Upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine, koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca):

 1. Dokaz o stručnoj spremi – diploma I ciklusa studija (240 ECTS)
 2. Diploma: magistarska, II ciklusa studija (za višeg asistenta)
 3. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (dodiplomskog i postdiplomskog studija)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)
 7. Dokaz o poznavanju svjetskog jezika u skladu s članom 194. stav (8) Statuta Univerziteta u Bihaću (za asistenta).

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u naučno – nastavna zvanja”

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u novinama “Dnevni Avaz” 17.1.2018. godine.