KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent

UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET
Broj: 0601-1109/17
Datum: 16.5.2017.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-2972/2017 od 8.5.2017. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ
za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Redni broj Izbor u zvanje
Naziv oblasti Nastavnik
broj izvršilaca Saradnik
Broj izvršilaca

  • Polje Fizička kultura, grane Teorija sporta i aktivnosti u prirodi, predmeti Ritmička gimnastika, Ples i Aerobika – docent (napredovanje)

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na Konkurs
  2. Biografija s bibliografijom
  3. Izvod iz matične knjige rođenih – original
  4. Uvjerenje o državljanstvu – (original, ne starije od tri mjeseca)
  5. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
  6. Dokaz o stručnoj spremi: diploma o završenom fakultetu, magisteriju, doktoratu – (ovjerena kopija)
  7. Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma ukoliko je neka od diploma stečena u inostranstvu
  8. Dokaz o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje za predmet/užu naučnu oblast

Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i ostalim uvjetima utvrđenim Zakonom o Visokom obrazovanju (Sl. glasnik Unsko – sanskog kantona broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću).
OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:
Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ
Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
sa naznakom:
“Prijava na konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika- docent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću”
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen 18.5.2017. u dnevnom listu “Oslobođenje”.