Odluka o produženju roka prijema prijava za upis studenata u I (prvu) godinu Drugog ciklusa studija

Na osnovu člana 61. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi prijedloga fakulteta Univerziteta u Bihaću, na LIX (pedesetdevetoj) redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 07.10. 2021. godine. donesena je sljedeća

ODLUKA
o produženju roka prijema prijava za upis studenata u I (prvu) godinu
Drugog ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu
na fakultetima Univerziteta u Bihaću

I

Produžava se rok prijema dokumenata za upis studenata u I (prvu) godinu II ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu na fakultetima Univerziteta u Bihaću po raspisanom Konkursu za upis studenata u I godinu II ciklusa studija u drugom prijavnom roku, a prema Odluci Senata, broj: 06- 2057/2021 od 30.04.2021. godine. u okviru odobrene upisne kvote shodno Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona. broj: 03-017-3151/2021 od 18. 06. 2021. godine.

II

Produženje iz tačke I ove Odluke traje zaključno sa danom 29.10. 2021. godine i isto se objavljuje na web stranici Univerziteta u Bihaću.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.