Izvještaj o radu Ureda prorektora za NIR i međuuniverzitetsku suradnju u zemlji i inostranstvu za ak.2017-18. godinu; februar 2018.

Izvještaj o radu Ureda prorektora za NIR i međuuniverzitetsku suradnju u zemlji i inostranstvu za ak.2017-18. godinu; februar 2018.