Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija (prvi upisni rok) akademske 2020/21 godine

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine), Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 16. elektronskoj sjednici održanoj od 16. do 17.7.2020. godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na

Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2019/20. godinu

(prvi konkursni rok)

 

I

Usvaja se od strane Centralne komisije  za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2020/21. godinu (drugi konkursni rok).

Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2020/21. godinu.

 

II

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 2 (dva) dana po objavljivanju liste.

Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno da u roku od 2 (dva) dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.

Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis 2020-21