Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2020/21. godinu (drugi upisni rok)

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine), Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 25. elektronskoj sjednici održanoj od 28. do 29.9.2020. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2020/21. godinu

I

Usvaja se od strane Centralne komisije za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata (drugi upisni rok) za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2020/21. godinu. Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2020/21. godinu (drugi upisni rok).

II

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od tri dana po objavljivanju liste. Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno da u roku od 2 (dva) dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.
Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Spisak primljenih kandidata za upis u prvu godinu