Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2016/17. godinu (II upisni rok)

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine), a u vezi sa članom 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 13. (trinaestoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 4.9.2017. godine, donosi

 

O D L U K U

o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis

u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na

Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2017/18. godinu

(drugi upisni rok)

 

I

Usvaja se od strane Centralne komisije  za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2017/18. godinu.

Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2017/18. godinu.

II

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 2 (dva) dana po objavljivanju liste.

Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno da u roku od 2 (dva) dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.

Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Rang lista i spisak primljenih kandidata za upis u prvu (I) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2016-17. godinu (II upisni rok).