Odbrana doktorske disertacije

UNBI - Grb

U skladu sa članom 107. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 233. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 113. Zakona o visokom obrazovanju USK-a (“Sl. glasnik USK-a, broj: 8/09) i Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, Odluka broj: 0203-1093/ od 19. 5. 2015.godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću,

O g l a š a v a

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidat mr.sc. Lejla Ovčina, će dana 23. septembra 2013. godine u 10:00 sati,  javno braniti doktorsku disertaciju na temu: „Metodika rada u funkciji poboljšanja uspjeha učenika u tumačenju poruke književnog teksta“.

Odbrana će se organizovati na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću (Amfiteatar – I. sprat).

Disertacija će se braniti pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

1. Doc. dr. Amira Dervišević, predsjednik, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
2. Prof. dr. Zehra Hubijar, mentor i član, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
3. Doc. dr. Šeherzada Džafić, član, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
4. Prof. dr. Jadranka Nemeth-Jajić, član, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
5. Prof. dr. Mile Ilić, član, Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci

Doktorska disertacija je stavljena na uvid javnosti u Rektoratu Univerziteta u Bihaću i Biblioteci Pedagoškog fakulteta.