KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

pfb-unbi-3

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Datum: 07.01.2016. godine

 

Na osnovu članova 104. i 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3812/2012 0d 14.09.2012. godine, i Odluke Nastavno-naučnog vijeća, broj: 0203-1826-22/12 od 12.10.2012. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje:

KONKURS/NATJEČAJ

za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Plan upisa u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija

Studijski odsjek Broj kandidata
Odsjek za bosanski jezik i književnost 20
Odsjek za Njemački jezik i književnost 20
Odsjek za matematiku-fiziku, smjer matematika-informatika 20
Odsjek za razrednu nastavu 20
Odsjek za predškolski odgoj 20
Odsjek za tjelesni odgoj i sport 20
Odsjek za engleski jezik i književnost 20

Uslovi: Završen I ciklus studija u struci sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili završen VII stepen po starom nastavnom planu i programu.

Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,
  2. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija sa pregledom svih predmeta i ocjena,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uvjerenje o državljanstvu.

Oglašavanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja, putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb

77000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Dekan

Dr.sc. Nijaz Skender, red. prof.