KONKURS/NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Na osnovu člana 107., a u vezi člana 217. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1197/2017 od 22.02.2017. godine, člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-439/2013 od 29.01.2013. godine)  i Odluke rektora Univerziteta u Bihaću broj: 02-3388/2017 od 24.5.2017. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje

 

KONKURS

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  saradnika u zvanju asistenta

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 1. Prijem u radni odnos saradnika u naučno-nastavnom zvanju asistenta  za predmet Tjelesni odgoj  (Tjelesni odgoj i   sport, Sport) –  1 izvršilac
 2. Prijem u radni odnos saradnika u  naučno – nastavnom zvanju asistenta  za užu naučnu oblast-grana Lingvistika  njemačkog jezika –  1 izvršilac

 

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na Konkurs
 2. Biografiju
 3. Izvod iz matične knjige rođenih – original
 4. Uvjerenje o državljanstvu – (original, ne starije od tri mjeseca)
 5. Dokaz o stručnoj spremi: diploma o završenom fakultetu (ovjerena kopija)
 6. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je diploma stečena u inostranstvu
 7. Odluku o izboru u  naučno-nastavno zvanje asistenta za predmet Tjelesni odgoj (pozicija pod rednim brojem 1)
 8. Odluku o izboru u naučno nastavno zvanje asistenta za užu naučnu oblast- granu Lingvistika njemačkog jezika (pozicija pod rednim brojem 2)
 9. Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl.glasnik USK-a” broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba).

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

„Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću.”    

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 09.06.2017. godine.                             

UNIVERZITET U BIHAĆU

                                                                                                          PEDAGOŠKI FAKULTET

                                                                                                                        Dekan

                                                                                                      Doc.dr.sc. VildanaPečenković