KONKURS/NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Konkurs_w

Na osnovu Odluke, broj: 02-7479/15 od 10.11.2015. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, raspisuje se

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme (do povratka radnika sa porodiljskog odsustva)

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

SEKRETAR FAKULTETA …………………… jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme

 

Pozicija obuhvata poslove: Organizovanje i rukovođenje radom administrativne službe fakulteta, praćenje i primjena propisa, davanje pravnih mišljenja, pripremanje i praćenje sjednica NNV-a fakulteta i drugih organa fakulteta, praćenje rada studentske službe, kao i ostale poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću:

  • I ciklus studija-bachelor sa 240 ECTS bodova ili VS,   Pravni fakultet, sa 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih konkursom, i to:

  • Prijava sa biografijom,
  • Rodni list,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
  • Dokaz o završenom I ciklusu- bachelor 240 ECTS ili VII stepenu -ovjerenu fotokopiju diplome,
  • Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računaru,
  • Uvjerenje/potvrdu od ranijeg poslodavca o radnom iskustvu nakon stjecanja diplome I ciklusa 240 ECTS ili VS.

 

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Konkursa izvršit će se prethodna provjera radnih sposobnosti  putem testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Luke Marjanovića bb

(sa naznakom: Prijava na konkurs za popunu radnog mjesta- na određeno vrijeme na Pedagoškom fakultetu – sekretar fakulteta)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.