KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini

 

UNSKO SANSKI KANTON

UNIVERZITET U BIHAĆU

 

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK“, br. 24/17, 15/20), i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-3151/2021 od 18.06.2021. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini

 

Upis studenata u I godinu I (prvog) ciklusa studija:

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2021/2022. traje od 21.06.2021. do 16.07. 2021. godine (prvi prijavni rok) i od 19.07.2021.do 24.09.2021. (drugi prijavni rok)

 

OPŠTE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i
kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima. Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluka o kriterijima prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija na fakultete UNBI  koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.
Preliminarna lista kandidata objavit će se najkasnije 21.07.2021. godine.

Na preliminarnu listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste (23.07.2021.) o kojoj je vijeće organizacione jedinice obavezno donijeti odluku u roku od naredna dva dana, a najkasnije 26.07.2021.godine.
Nakon isteka žalbenog roka organizaciona jedinica objavljuje konačnu rang-listu (27.07.2021.).
Odluka vijeća je konačna.
Fakulteti Univerziteta u Bihaću će na svojim oglasnim pločama i web stranicama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na KONKURSU/NATJEČAJU.

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  • Prijava na konkurs,
  • Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  • Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uplatnicu od 20 KM – Primjerak uplatnice,
  • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz Odluke.

Kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću.
Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve Fakultete Univerziteta u Bihaću koji ne prime planirani broj kandidata u prvom prijavnom roku, prijem studenata vršit će se u skladu sa utvrđenim rokovima iz ovog KONKURSA/ NATJEČAJA.
Pravo učešća na konkursu/natječaju u naknadnom prijavnom roku imaju svi kandidati koji se nisu prijavili u prvom prijavnom roku, a ispunjavaju uslove ovog konkursa.
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa objaviće se na WEB stranici Univerziteta u Bihaću/ organizacionih jedinica.
Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2021/2022 godini izvršit će se kako slijedi:

  Broj studenata
OdsjekSmjerRedovni
Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik s književnošću i historija20
Njemački jezik i književnost20
Engleski jezik i književnost20
Matematika-fizika
Matematika - informatika20
Razredna nastava 20
Predškolski odgoj20
Tjelesni odgoj i sport20
UKUPNO140

 

Upis primljenih kandidata će se obaviti u septembru/rujnu tekuće godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, biće objavljene na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Ovaj KONKURS/NATJEČAJ kao i konačni rezultati prijema objavit će se i na WEB stranici  Fakulteta/ Univerziteta u Bihaću.

Upis studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija:  

FAKULTETNaziv II (drugog) ciklusaBroj studenata
Pedagoški fakultetOdsjek za bosanski jezik i književnost7
Odsjek za engleski jezik i književnost7
Odsjek za njemački jezik i književnost7
Odsjek za matematiku-fiziku7
Odsjek za razrednu nastavu7
Odsjek za predškolski odgoj7
Odsjek za tjelesni odgoj i sport7
UKUPNO49

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II-og ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini, traje od 21.06.2021. do 16.07.2021. (prvi prijavni rok) i od 19.07.2021. do 24. 09. 2021. godine (drugi prijavni rok).
Pravo upisa na I godinu II ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja. Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru.
Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao i bliže odredbe i uslove upisa studenata na I godinu II ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti u studentskim službama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultete u utvređenom prijavnom roku svakim radnim danom.
Prijave na konkurs za I i II ciklus sa potrebnim prilozima dostavljaju se na sljedeću adresu:

– Pedagoški fakultet, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, Telefon: 037 229 880 i 229 850

U periodu od 02.08.2021. godine do 27.08. 2021. godine prijave kandidata se neće zaprimati zbog kolektivnog godišnjeg odmora.