KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2019/2020 godini na I i II ciklus studija – Drugi upisni rok

UNIVERZITET U BIHAĆU

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK“, br:24/17), i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-576/2019 od 17. 06. 2019. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2019/2020 godini na I, II, i III ciklus studija

 

Konkurs / natječaj za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. traje od 20. 06. 2019. do 10. 07. 2019. godine (prvi prijavni rok) i od 26. 08. 2019. do 13. 09. 2019. godine (drugi prijavni rok).

Na fakultetima Univerziteta u Bihaću koji organizuju prijemni ispit obavit će se prema rasporedu i satnici koju utvrdi fakultet Univerziteta u Bihaću i oglasi na svojoj web stranici i oglasnoj ploči uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

OPĆE ODREDBE

            U prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020  kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanje rezultata prijemnog ispita na Fakultetu Univerziteta u Bihaću na kojem je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Preliminarna lista kandidata objavit će se najkasnije do 18. 09.2019. godine.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Fakulteti  Univerziteta u Bihaću će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležni organ i to: za Fakultet Univerziteta u Bihaću na kojem je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije 2 dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale Fakultete  Univerziteta u Bihaću najkasnije 2 dana od dana zatvaranja KONKURSA/NATJEČAJA.

Fakulteti Univerziteta u Bihaću će na web stranicama Fakulteta/Univerziteta i oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na KONKURSU/NATJEČAJU.

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  • Prijava na Konkurs,
  • Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
  • Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Od akademske  2017/2018 godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu (I ciklusa) objaviće se na WEB stranici Fakulteta/Univerziteta u Bihaću.

I (prvi) ciklusa studija za akademsku 2019/2020. godinu:

 

II (drugi) ciklus studija za akademsku 2019/2020. godinu:

 

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II-og ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2019/2020. godini, traje od 20. 06. 2019. do 30. 09. 2019. godine.

Pravo upisa na I godinu II-og ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I –im ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.

Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru.

Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao  i bliže odredbe i uslove upisa studenta na I godinu II-og ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti u studentskim službama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultete u periodima od 20. 06. do 19. 07 i od 26. 08. do 27. 09. 2017. godine svakim radnim danom na adresu Fakulteta.

 

Prijave na konkurs za I i II  ciklus  sa potrebnim prilozima dostavljaju se:

 

Pedagoški fakultet,

Ul. Luke Marjanovića bb,

77 000 Bihać,

Telefon: 037 229 880 i 229 850