KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Drugog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini

UNBI - Grb

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09) i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1571/2016 od 22. 06. 2016. godine godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje:

KONKURS / NATJEČAJ
za upis studenata u I godinu Drugog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u
akademskoj 2016/2017. godini

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II-og ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini, traje od 24. 06. 2016. do 30. 09. 2016. godine. Pravo upisa na I godinu II-og ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I –im ciklusom studija i stečenih 180/240 ECTS bodova u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po
predbolonjskom sistemu školovanja.
Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru. Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao i bliže odredbe i uslove upisa studenta na I godinu II-og ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti u stručnim službama fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultete u periodima od 24. 06. do 15. 07 i od 01. 09. do 30. 09. 2016. godine svakim radnim danom (na adresu navedenu u tekstu ispod), kako slijedi:

Univerzitet u Bihaću – Pedagoški fakultet
Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
Telefon: 037/229-880 i 037/229-850

Kompletan tekst konkursa sa upisnim kvotama