KONKURS / NATJEČAJ za izbor/ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja

pfb-unbi-31

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 193. stav 2. i 3. Statuta i člana 194. stav 5. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7520/16 od 23.11.2016. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor/ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja

 

 1. Izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za područje Prirodne nauke, polje Fizika, grana Nuklearna fizika (eksperimentalna)1 (jedan) izvršilac
 2. Ponovni izbor u naučno-nastavno docenta za područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Lingvistika engleskog jezika 1 (jedan) izvršilac
 3. Izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent / viši asistent
 • Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost grane Savremeni njemački jezik i Metodika nastave njemačkog jezika – 1 izvršilac
 • Područje Književnost engleskog govornog područja i predmeti Uvod u teoriju književnosti i Uvod u englesku književnost – 1 izvršilac
 • Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Savremeni bosanski jezik – 1 izvršilac
 • Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Komparativna književnost – 1 izvršilac
 • Područje Humanističke nauke polje Historija i arheologija, grana Historija – 1 izvršilac
 • Područje Društvene nauke, polje Fizička kultura, grane Individualni sportovi i Teorija sporta i aktivnosti u prirodi – 1 izvršilac
 • Područje Prirodne nauke, polje Fizičke nauke, grana Opća i nuklearna fizika – 1 izvršilac
 • Područje Prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, grane Računarstvo, Opšta informatika i Metodika nastave informatike – 1 izvršilac
 • Područje Humanističke nauke, polje Umjetnost , grana Umjetnost izvođenja – 1 izvršilac

USLOVI:

Za poziciju 1: Završen stepen III ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u priznatim publikacijama , objavljena knjiga iz oblasti izbora i originalni stručni uspjeh kao što je projekt patent ili originalni metod a sve nakon izbora u zvanje docenta

Za poziciju 2 dokaz o izboru o zvanju docenta za područje Humanisitčke nauke polje Jezici i književnost i Lingvistika engleskog jezika.

Za poziciju 3 (asistent): završen odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova, ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija od 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol), poznavanje jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa, (viši asistent): završen stepen II ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće oblasti, ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija  od 8 (osam) odnosno 3,5 (tri i pol).

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 • Diploma: Trećeg ciklusa (doktorat) za poziciju 1
 • Bibliografiju – (pozicija 1)
 • Odluku o izboru u zvanje docenta -(pozicija 3)
 • Diploma: Fakultetska diploma/ diploma II ciklusa sudija – za pozicije 3,
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (dodiplomskog i postdiplomskog studija),
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika – za poziciju 3, (asistent)
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu)
 • Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija.

Konkurs je objavljen u nedjelju, 4.12.2016. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor/ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja)”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

v.d. D e k a n a

Dr.sc. Vildana Pečenković