KONKURS / NATJEČAJ za angažman nastavnika na I ciklusu studija u akademskoj 2016/17 godini u ljetnom semestru i izbor u umjetničko – nastavno zvanje

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1965/2017 i 06-1959/2017 od 21.3.2017. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za angažman nastavnika na I ciklusu studija u akademskoj 2016/17 godini u ljetnom semestru

i  izbor u umjetničko – nastavno zvanje

 

Predmet  

  Broj sati

izvršilaca

Atletika I nastavnik 30 1 izvršilac
Planinarenja i izleti nastavnik 30 1 izvršilac
Sportska rekreacija nastavnik 30 1 izvršilac
Aerobika nastavnik 15 1 izvršilac
Osnovna motorika saradnik 45 1 izvršilac
Borilački sportovi saradnik 30 1 izvršilac
Elementarne igre saradnik 30 1 izvršilac
Sportska gimnastika  II saradnik 30 1 izvršilac
Metodika nastave tjelesnog odgoja II saradnik 30 1 izvršilac
Jezičke vježbe njemačkog jezika II saradnik 45 1 izvršilac
Jezičke vježbe njemačkog jezika IV saradnik 45 1 izvršilac
Jezičke vježbe njemačkog jezika VI saradnik 45 1 izvršilac
Jezičke vježbe njemačkog jezika VIII saradnik 15 1 izvršilac

 

Redni broj Izbor u zvanje

Naziv oblasti

Nastavnik

broj izvršilaca

Saradnik

Broj izvršilaca

1.

Predmet Muzička kultura i sviranje 

Izbor u umjetničko-nastavno zvanje docenta (napredovanje)

 

1

 

 

 

 

 

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na Konkurs
  2. Biografija s bibliografijom
  3. Izvod iz matične knjige rođenih – original
  4. Uvjerenje o državljanstvu – (original, ne starije od tri mjeseca)
  5. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
  6. Dokaz o stručnoj spremi: diploma o završenom fakultetu, magisteriju, doktoratu – (ovjerena kopija)
  7. Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma ukoliko je neka od diploma stečena u inostranstvu
  8. Dokaz o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje za predmet/užu naučnu oblast

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati koji se prijavljuju na konkurs prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i ostalim uvjetima  utvrđenim  Zakonom o Visokom obrazovanju (Sl. glasnik Unsko – sanskog kantona broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću).

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, lično ili  putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za angažman na I ciklusu studija u ljetnom semestru ak.2016/17. godine/ izbor u  umjetničko nastavno zvanje)”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Dr.sc. Vildana Pečenković

 


Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 1.4.2017. godine.