KONKURS / NATJEČAJ- DRUGI UPISNI KRUG za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/2018. godini u Prvi ciklus studija

KONKURS / NATJEČAJ- DRUGI UPISNI KRUG

za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/2018. godini u Prvi ciklus studija

 

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2017/2018. – drugi upisni krug traje od 17. 07. 2017. do 01. 09. 2017. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu I ciklusa studija predaju se na fakultetima Univerziteta u Bihaću u periodima od 17.07. do 21.07.  i  21.08.  do 01.09.2017. godine svakim radnim danom (na adrese Fakulteta Univerziteta u Bihaću).

U prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018 kandidati se upisuju na slobodna mjesta na Fakultetima Univerziteta u Bihaću u skladu sa planom upisa studenata za akademsku 2017/2018. godinu.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine.

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018 kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanje rezultata prijemnog ispita na Fakultetu Univerziteta u Bihaću na kojem je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Preliminarna lista kandidata objaviće se po okončanju konkursa na oglasnim pločama fakulteta.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Fakulteti Univerziteta u Bihaću će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležni organ i Fakulteta Univerziteta u Bihaću nakon zatvaranja konkursa-drugi upisni krug.

Fakulteti Univerziteta u Bihaću će na svojim oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na KONKURSU/NATJEČAJU.

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na Konkurs,
  2. Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
  3. Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  5. Uplatnicu od 20 KM – Primjerak uplatnice
  6. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Od akademske 2017/2018 godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pravo učešća na konkursu/natječaju i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku (drugi upisni krug) imaju svi kandidati koji konkurišu/natječu se prvi put za upis na fakultete Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati koji su se na KONKURSU/NATJEČAJU prijavili u ranijem roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu (I ciklusa) objaviće se na WEB stranici Univerziteta u Bihaću/organizacionih jedinica. 

Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini drugi upisni krug, za upis na slobodna mjesta na Fakultetima, izvršit će se kako slijedi:

 

Odsjek Smjer Broj studenata
Redovni Redovni samofinansi rajući Vanredni
Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik s književnošću i historija 11 3 5
Matematika Fizika   11 5 4
Razredna nastava   5 5 5
Engleski jezik i književnost   5 2
Njemački jezik i književnost   4 4
Tjelesni odgoj i sport   7 5 3
Predškolski odgoj   3 5 1

 

Upis primljenih kandidata će se obaviti u septembru/rujnu tekuće godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, biće objavljene na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Bihaću.