KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini na Prvi ciklus studija

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10, 4/11,6 /13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3304/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2437/2018 od 14. 06.  2018.  godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini na Prvi ciklus studija

 

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2018/2019. traje od 20.6. do 4.7.2018. godine.

Fakulteti koji organizuju prijemni ispit, obavezni su raspored i satnicu koju će utvrditi uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita, oglasiti na svojoj oglasnoj ploči.

OPŠTE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2018/2019. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanje rezultata prijemnog ispita na Fakultetu Univerziteta u Bihaću na kojem je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Preliminarna lista kandidata objaviće se 6.7.2018. godine.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Fakulteti Univerziteta u Bihaću će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležni organ i to za Fakultet Univerziteta u Bihaću na kojem je predviđeno polaganje prijemnog ispita, najkasnije 2 dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale Fakultete Univerziteta u Bihaću najkasnije 2 dana od dana zatvaranja KONKURSA/NATJEČAJA.

Fakulteti Univerziteta u Bihaću će na svojim oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na KONKURS/NATJEČAJ.

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  • Prijava na Konkurs,
  • Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  • Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi,
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
  • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Od akademske 2017/2018 godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sve Fakultete Univerziteta u Bihaću koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen naknadni KONKURS/NATJEČAJ. Pravo učešća na Konkursu/Natječaju i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu/natječu prvi put za upis na fakultete Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati koji su se na KONKURS/NATJEČAJ prijavili u ranijem roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Upis studenata po prvom konkursnom roku otpočet će dana 27.8.2018. godine.

Izuzetak predstavljaju studenti u kategoriji redovno-samofinansirajući kojima će na pojedinačni zahtjev upis biti omogućen od 16 do 20. jula 2018. godine.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u I godinu (I ciklusa) objaviće se na WEB stranici Univerziteta u Bihaću/ organizacionih jedinica.

Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini izvršit će se kako slijedi:

 

ODLUKA o kriterijima za upis u prvu godinu prvog ciklusa 2018-19

Originalni tekst konkursa za upis u I godinu I ciklusa studija 2018-19

Prof.dr. Fadil Islamović

Rektor