KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/18. godini

Na osnovu člana 154. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću,broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine) a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-4350/2017 od 28.6.2017. godine i Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1436/2017 od 4.10.2017. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2017/18. godini

Plan upisa u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija

Studijski odsjek Broj kandidata
Odsjek za bosanski jezik i književnost 10
Odsjek za njemački jezik i književnost 10
Odsjek za matematiku-fiziku (matematika/fizika/informatika) 10
Odsjek za razrednu nastavu 10
Odsjek za predškolski odgoj 10
Odsjek za engleski jezik I književnost 10
Odsjek za tjelesni odgoj i sport 10

 

Uslovi: Pravo upisa u I godinu, II ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova, u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati koji su završili četvorogodišnji studij po predbolonjskom sistemu školovanja.

 

Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
  2. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija sa pregledom svih predmeta i ocjena,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uvjerenje o državljanstvu.

Bliže odredbe i uslove upisa studenata u I godinu II ciklusa studija, zainteresirani kandidati  će dobiti  u Studentskoj službi Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

 

Oglašavanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na protokol Fakulteta svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb

77 000 Bihać

 

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija”

Konkrus je objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje” 20.10.2017. godine.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

d e k a n

doc.dr. Vildana Pečenković

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.