Interni oglas za izbor studenata demonstratora na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport


Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća 0203-2662/17 od 22.12.2017. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

Interni oglas
za izbor studenata demonstratora na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport
za predmete

 

1. Sportska gimnastika I i II
2. Samoodbrana i judo

 

Zainteresirani kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene članom 184. stav (1) Statuta Univerziteta u Bihaću.

Svi kandidati koji se prijavljuju treba uz prijavu na oglas da prilože potvrdu o studiranju i uvjerenje o položenim ispitima.

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ 
Žegar, UI. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać 
sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u studenta demonstratora”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.