Javni poziv za stručno osposobljavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 3. Ugovora o načinu realizacije prijema diplomanata Univerziteta u Bihaću u kantonalne organe državne službe kao lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, zaključenog između Ureda Vlade USK-a (broj:20-38-5719-1/2018 od 15.05.2018. godine) i Rektora Univerziteta u Bihaću (broj:02-2831/2018 od 15.05.2018. godine) raspisuje se otvoreni

JAVNI POZIV

studentima koji su diplomirali na Univerzitetu u Bihaću
za prijavljivanje na evidenciju lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u
kantonalne organe državne službe Unsko-sanskog kantona

 

I. Poziv se upućuje svim diplomiranim studentima Univerziteta u Bihaću koji su diplomirali do 15.05.2018. godine, koji iskažu želju za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima državne službe Unsko-sanskog kantona.

II. Diplomanti koji su diplomirali nakon 15.05.2018. godine, evidentirat će se na osnovu ličnog zahtjeva za uvrštavanjem na evidenciju lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, putem studentske službe fakulteta, a na osnovu propisanog obrasca.

III. Evidencija diplomanata iz tačke I i II Javnog poziva vodit će se hronološki, prema vremenu zaprimanja zahtjeva za uvrštavanjem na evidenciju lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na propisanom obrascu u studentskim službama fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Evidentiranje studenata (kandidata) kreće od dana 04.06.2018. godine (ponedjeljak).

IV. Studentska služba fakulteta će kandidatima koji se prijave izdati odgovarajuću potvrdu.

V. Uslovi:

  • Visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa, ili VSS-VII stepen stručne spreme
  • Da je kandidat diplomirao na Univerzitetu u Bihaću
  • Da se lice (kandidat) nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i
  • Da lice od dana sticanja visokog obrazovanja nije obavilo stručno usavršavanje, odnosno da nema radno iskustvo.

Uz prijavu (sa tačno navedenom adresom stanovanja, e-mailom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (ovjerene kopije-ne starije od tri mjeseca) i to:

  • Diplomu stečenu na Univerzitetu u Bihaću, ili uvjerenje o diplomiranju na UNBI
  • Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
  • Ovjenu izjavu da od dana sticanja diplome visokog obrazovanja nije obavio stručno osposobljavanje, odnosno da nema radno iskustvo.

VI. Proceduru prijema kandidata vrši organ državne službe, u skladu sa članom 6. Ugovora o načinu realizacije prijema diplomanata Univerziteta u Bihaću u kantonalne organe državne službe, kao lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Način komuniciranja organa državne službe i Univerziteta u Bihaću utvrden je članom 5. istog Ugovora. 

Poziv je otvorenog karaktera i objavit će se putem WEB stranice Univerziteta u Bihaću i WEB stranica fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično na Fakultet (u prostorije studentske službe) na kojem je kandidat diplomirao, odnosno stekao odgovarajuću stručnu spremu:

Pedagoški fakultet

Ul. Luke Marjanovića bb

77 000 Bihać

Telefon: 037 229 880 i 229 850