Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 5. (petoj) vanrednoj sjednici u akademskoj 2013/14. godini, održanoj dana 16. jula 2014. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju rang-liste i spiska prirnljenih kandidata za upis

u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na

Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2014/15. godinu 

I

Usvaja se od strane Centralne komisije za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2014/15. godinu. Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2014/2015. godinu.

II

Kandidati koji nisu položili prijemni ispit iz jednog od eliminatornih predmeta na drugom upisnom roku polažu prijemni ispit samo iz onog dijela koji nisu položili. Zbog malog interesa kandidata za upis na smjerovima Engleski jezik-pedagogija, Njemački jezik-pedagogija, Matematika-informatika i Fizika informatika Pedagoški fakultet nije mogućnosti pokrenuti navedene smjerove. Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je donijelo odluku o preusmjerenju studenta sa navedenih smjerova tako da se studenti koji su položili prijemni ispit na navedenim smjerovima mogu upisati na smjerove Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost i Matematiku-fiziku.

III

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja liste. Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno u roku od 3 (tri) dana odlučiti o prigovoru i o tome obavijestiti kandidata. Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kompletnu listu kandidata sa rezultatima možete preuzeti na sljedećem linku:

Rezultati prijemnog ispita