Usmeni ispiti iz Staroslavenskoga jezika, Fonetike, Morfologije, Norme i kulture jezika, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika

Usmeni  ispiti bit će održani u petak, 6. 2. 2015. godine prema sljedećem rasporedu:

15. 00 h – Staroslavenski jezik, Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom, Morfologija;

15. 30 h – Norma i kultura jezika, Historija bosanskoga književnog jezika, Historija bosanskoga standardnog jezika;