Usmeni ispiti iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika

Usmeni ispiti iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika bit će održani prema sljedećem rasporedu:
Nedjelja, 6. 9. 2015.
9. 00     Staroslavenski jezik
Historija bosanskoga književnog jezika
Historija bosanskoga standardnog jezika
10. 00   Norma i kultura jezika
Morfologija
Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom